Czarny krzemień, minerał SIO2

CZARNY KRZEMIEŃ
CZARNY KRZEMIEŃ

Minerały do aktywacji wody Black Flint, Szungit, Mountain Crystal

MIX Czarny Krzemień, Szungit, Kryształ górski

Minerały (nie obrabiane, łupane) służące do oczyszczania wody z bakterii chorobotwórczych i innych drobnoustrojów, azotanów. miedzi, magnezu, żelaza, metali ciężkich, pestycydów, farmaceutyków, związków chloru oraz fluoru.

Doskonale uszlachetniania w minerały i energetyzuje wodę.

Jak używać i nastawić jeden ze sposobów;

Myjemy minerały, szungit pod bieżącą wodą kilka minut w sitku do odcedzenia np. makaronu.

Wkładamy minerały do naczynia glinianego lub ciemnego słoja, zalewamy wodą.

Po dwóch dniach pijemy górną warstwę, codziennie dolewamy do pełna naczynia świeżą wodę i pijemy.

Wpływ na wodę krzemiankową:

Woda aktywowana krzemieniem szungitem i kryształem górskim nie psuje się, długo się przechowuje i sama się oczyszcza. Zapobiega rozwojowi mikroorganizmów i bakterii. Od dawien dawna wykładano krzemieniem dno i ściany studni, ponieważ zauważono, że ludzie używający wody z takich studni mniej chorują.

Woda krzemowa, czarny krzemień- link do filmu

Czarny krzemień energetyzacja wody
Czarny krzemień energetyzacja uszlachetnianie wody

 

 

 

kryształ górski energetyzacja wody
kryształ górski energetyzacja wody

 

 

 

 

 

 

 

Mix krzemień czarny szungit
Mix krzemień czarny szungit energetyzacja nasycanie wody

 

 

 

 

 

Kryształ górski

Bezbarwny, przezroczysty kwarc (dwutlenek krzemu), stanowiący powszechny składnik wielu skał na Ziemi. To kamień o najsilniejszym działaniu oczyszczającym, dzięki czemu przywróci jej prawidłową strukturę (strukturyzuje wodę)
Zobojętnia szkodliwe promieniowanie, wspomaga leczenie guzów nowotworowych i ciężkich przeziębień.
Łagodzi objawy bolesnego miesiączkowania.
Dobrze wpływa na cerę oczyszczając ją z toksyn.
Stymuluje funkcjonowanie mózgu i pomaga w przepływie energii wewnątrz organizmu.
Działa zbawiennie na organy wewnętrzne, szczególnie nerki i organy płciowe.
Wspomaga pracę nadnerczy oraz pobudza płodność zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Krzemień czarny doskonałym remedium na osteoporozę.

przeciwdziała przedwczesnemu starzeniu się skóry i włosów, zapobiega przeciw przedwczesnemu zwiotczeniu, zwiększa zdolność do wchłaniania tlenu, oczyszcza z substancji toksycznych. Także wspomaga leczenie stanów zapalnych skóry (szczególnie w okolicy szyi i ust), trądziku (pospolitego i różowatego)

bierze udział w obiegu fluoru, magnezu, glinu. Dzięki swym chemicznym właściwościom tworzy elektrycznie naładowane układy koloidalne, które mają zdolność absorbowania wirusów i mikroorganizmów chorobotwórczych groźnych dla człowieka.

Szungit uszlachetnianie wody
Szungit energetyzacja uszlachetnianie wody

Szugit
Właściwości zdrowotne fulerenów:
bardzo silny antyoksydant
normalizuje metabolizm komórkowy
regeneruje komórki
normalizuje procesy nerwowe
zwiększa odporność na stres
ma działanie przeciwzapalne oraz antyhistaminowe
łagodzi choroby alergiczne
oczyszcza i strukturyzuje wodę (w tym wodę w naszym organizmie)
poprawia wzrost warzyw i roślin
Woda szungitowa jest całkowicie nietoksyczna. Ma silne działanie antybakteryjne. W jednym z badań zanieczyszczona woda streptokokami z grupy A i D. Po upływie 30 minut stężenie streptokoków z grupy D zmniejszyło się stukrotnie, a z grupy A, dziewięćsetkrotnie.

sposób użycia:

Wystarczy umyć i zalać letnią wodą w proporcji 100g -150g krzemienia lub mieszanki minerałów na 1 litr wody. Należy go postawić w ciemnym miejscu, w szklanym lub glinianym naczyniu, na cztery doby.

Wodę pobieramy z góry pozostawiając warstwę około kilku centymetrów nad minerałami, gdzie gromadzą się osady wytrącone na dnie naczynia i wszystkie szkodliwe substancje.
Powinniśmy pić 3-4 razy dziennie przed posiłkami.

Dobrze jest używać wody krzemowej do przygotowania zup, herbat, kawy itp.

kontakt; biuro@apil.pl

tel; 600 337 095

 

Pozdrawiam serdecznie człowiek naturalny

 

czarny krzemien studnia energetyzacja wody
czarny krzemień studnia oczyszacznie i energetyzacja wody

 

 

 

 

 

 

Minerals for activation of 1Kg water

MIX Black Flint, Szungit, Mountain Crystal

I offer minerals (untreated, splitted) used to purify water from pathogenic bacteria and other microorganisms, nitrates. copper, magnesium, iron, heavy metals, pesticides, pharmaceuticals, chlorine compounds and fluorine.

Perfectly refining in minerals and energizing water.

Impact on water:

Water activated with shungite flint and mountain crystal does not spoil, stays in storage for a long time and cleans itselfs. It prevents the growth of microorganisms and bacteria. The bottom and walls of wells were laid out with flint ages ago, because people noticed that people using water from such wells didn’t get sick often .

mountain crystal – colorless, transparent quartz (silicon dioxide), which is a common component of many rocks on Earth. It is the stone with the strongest cleansing value, thanks to which it will restore its proper structure (structure the water)
It neutralizes harmful radiation, supports the treatment of cancerous tumors and severe colds.
It relieves the symptoms of dysmenorrhea.
It has a good effect on the skin by cleansing it of toxins.
It stimulates the functioning of the brain and helps in the flow of energy inside the body.
It has a beneficial effect on internal organs, especially the kidneys and sexual organs.
It supports the work of the adrenal glands and stimulates the fertility of both women and men.

-The black flint is an excellent remedy for osteoporosis.

Prevents premature aging of the skin and hair, prevents against premature sagging, increases the ability to absorb oxygen, cleanses from toxic substances. Also supports the treatment of inflammatory skin (especially around the neck and mouth), acne (common and rosaceous)

is involved in the circulation of fluorine, magnesium and aluminum. Thanks to its chemical properties it creates electrically charged colloidal systems, which have the ability to absorb viruses and pathogenic microorganisms harmful to humans.

Shungite
Health properties of fullerenes:
very strong antioxidant
normalizes cellular metabolism
regenerates cells
normalizes nervous processes
increases resistance to stress
it has anti-inflammatory and antihistamine properties
it reduces allergic diseases
cleanses and structures water (including water in our body)
improves the growth of vegetables and plants
The shungite water is completely non-toxic. It has a strong antibacterial effect. In one study, contaminated water with streptococci from group A and D. After 30 minutes, the concentration of streptococci from group D decreased a hundredfold, and from group A, nine hundred times.

usage:

Just wash and pour in lukewarm water in the proportion of 100g -150g of flint or a mixture of minerals per 1 liter of water. It should be placed in a dark place, in a glass or earthen vessel, for four days.

The water is taken from above, leaving a layer about a few centimeters above the minerals, where sediments accumulate on the bottom of the vessel and all harmful substances accumulate.
We should drink 3-4 times a day before meals.

Beschrijving

Mineralen om 1 liter water te activeren
Zwarte kiezelsteen, Shungites, of Bergkristal 1 kg
Ik bied mineralen aan (onbehandeld, gesplitst) die worden gebruikt  om water te reinigen van ziekteverwekkende bacteriën en andere micro-organismen, nitraat, koper, magnesium, ijzer, zware metalen, pesticiden, medicijnen, chloorresten en fluor. Perfect omzetten in mineralen en energizing water.Invloed op water:
Water, geactiveerd met shungites, zwart kiezelsteen of bergkristal bederft niet, kan voor lange tijd opgeslagen worden en reinigt zichzelf. Het voorkomt de groei van micro-organismen en bacteriën. De bodem en wanden van bronnen zijn eeuwen geleden bedekt met kiezelsteen omdat het mensen opviel dat mensen die het water afkomstig uit zulke bronnen gebruikten niet vaak ziek werden.
Bergkristal:  
Kleurloos, doorzichtig kwarts (silicium dioxide), is een veelvoorkomend component van veel rotsen op aarde. Het is steen met de sterkste reinigingswaarde, waardoor het de eigen structuur van het water hersteld. Het neutraliseert schadelijke straling, ondersteunt de behandeling van kanker-tumoren en ernstige verkoudheid. Het verzacht de symptomen van menstruatiepijn. Het heeft een helpend effect op interne organen, vooral de nieren en de voortplantingsorganen. Het ondersteunt de werking van de bijnieren en stimuleert de vruchtbaarheid van zowel vrouwen als mannen.
Het zwarte kiezelsteen:
Is een voortreffelijke remedie tegen botontkalking. Het voorkomt vroegtijdige veroudering van de huid en het haar, helpt voortijdige bevalling tegen te gaan, verhoogt het vermogen om zuurstof op te nemen en reinigt giftige bestanddelen. Het helpt ook bij de behandeling van eczeem (vooral rond de nek en mond), acné en is betrokken bij de circulatie van fluoride, magnesium en aluminium. Dankzij zijn chemische eigenschappen maakt het elektrisch geladen colloïdale systemen die het vermogen hebben om virussen en ziekteverwekkende micro-organismen, schadelijk voor mensen, te absorberen.
Shungites Health eigenschappen:  
Erg sterk antioxidant. Normaliseert het metabolisme van de cellen. Regenereert cellen. Normaliseert zenuwprocessen. Verhoogt de weerstand tegen stress. Het heeft ontstekingsremmende en antiallergische eigenschappen. Het vermindert allergische aandoeningen. Reinigt en structureert het water (inclusief water in ons lichaam). Verbetert de groei van groenten en planten. Het shungites water is volledig niet-giftig. Het heeft een sterk antibacterieel effect. In één studie werd met streptokokken van groep A en D besmet water getest. Na 30 minuten was de concentratie van streptokokken van groep D honderdmaal verlaagd, en van groep A met 900 keer.
Gebruik:
In lauw water doen in de verhouding van 100-150 g van de minerale stenen op 1 liter water. Het moet, gedurende 4 dagen, in een fles van aardewerk of glas op een donkere plaats bewaard worden. Het water pak je van bovenaf en je laat een laag van enkele centimeters boven de minerale stenen staan. Op de bodem van de fles hoopt zich bezinksel op, waarin alle schadelijke stoffen zich verzamelen. Drink het water 3-4 keer per dag voor de maaltijd.
Verzending kosten voor de koper. (1-3 dagen) Bij heel Nederland zijn ze op 6,50€ per pakket 0-10kg.(1-3 dagen) Heel België 13€ per pakket 0-2kg.
Prijzen:
Zwarte kiezelsteen – 20€ per 1kg.
Shungites – 20€ per 1kg.
Bergkristal – 40€ per 1kg.Onze mineraalen zijn vers uit de grond uitgegraaft en zijn ze zeer geschikt voor zorg gebruik.Voor meer informatie of bestellingen te plaatsen kun U contact opnemen via e-mail: mineraal@icloud.com of via tel. 06-52189110